Belediye İşlemleri nelerdir?


Belediye işlemleri nelerdir?: Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları arasında, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma; İlan ve reklam vergisi ödeme; Çevre temizlik vergisi beyan ve ödemesi gibi işlemler bulunuyor....

Belediye işlemleri nelerdir? Belediyede gerçekleştirecek işlemler arasında harç ve vergi ödemelerinin yapılması, ruhsat izinlerinin alınması gibi işlemler yer alıyor..

Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları arasında, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma; İlan ve reklam vergisi ödeme; Çevre temizlik vergisi beyan ve ödemesi; Hafta tatili çalışma ruhsatı alma; Vergi kevhası asma gibi işlemler bulunuyor.

1. İşyeri Açma İzin Belgesi Belediye gelirleri kanununa göre belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde iş yeri açmak isteyen tacirler çalışma ruhsatı almak için bağlı bulundukları yerin belediyesine müracaat ederler. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için düzenlenen başvuru formuna şu belgeler eklenir: .

Vergi levhası Kira sözleşmesi veya tapu sureti Çevre temizlik vergisinin ödendiğine dair makbuz Sicil tasdiknamesi veya ticaret odası sicil kaydı İlan ve reklam vergi kaydı yazısı.

Ticaret Sicili Gazetesi imza sirküleri (şirketler için) Belediye gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun bulunan iş yerlerine iş yeri açma ruhsatı verir. İş yeri açma ruhsatı belgesinin iş yerinin görünür bir yerine asılma zorunluluğu vardır. Tatil günlerinde ve milli bayramlarda faaliyet göstermek isteyen iş yerleri ilgili belediyeden izin almak zorundadır. Tatil günü çalışma ruhsatı almak isteyenler ilgili belediyeye yazılı başvuruda bulunurlar. Belediye gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun bulunan iş yerlerine hafta tatili ruhsatı belgesini verir. Belediye tarafından verilen her türlü ruhsat harca tabidir. Bu belgenin de iş yerinin görünür bir yerine asılması zorunludur. İş yeri ruhsatı ve tatil günleri çalışma ruhsatı olmadan iş yeri açmak ve çalıştırmak kanunen yasaktır..